d6f3749-1100x379-resize
bn_logo-1100x171-resize

Produktblad

ORGNR: 890164072
KONTAKT: Broadnet As, Postboks 1, 1330 Fornebu
DATO PUBLISERT: 12.10.2015
SIST ENDRET: 12.10.2015
VERSJON: 1.0

Kapittel 1- Generelt

1.1 Virkeområde
Disse vilkårenes regler gjelder mellom Kunden ("Kunden") og Broadnet  AS, org. nr 890 164 072 ("Broadnet"), og gjelder for alle Tjenester. ("Tjenester").

Kunden skal være en myndig fysisk eller juridisk person. Kunden kan ikke videreselge eller selge Broadnets Tjenester til andre. Kunden kan delegere drift og oppdateringer av websidene etc. til en annen fysisk eller juridisk person. Dette begrenser likevel ikke Kundens ansvar i henhold til denne Avtalen.

Broadnet behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Personopplysninger blir ikke solgt eller delt til tredje parter, og oppbevares i følge norsk lov. Unntaket er om offentlig myndighet etterspør dette med hjemmel i norsk lov.

Kapittel 2 - Domenenavn

2.1 Generelt
Broadnet skal sørge for forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, reservasjon eller administrasjon av domenenavn. Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et annet selskap mot å betale de avgifter Broadnet har fastsatt for overføring av domenenavn. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i Avtalen om reservasjon, domeneadministrasjon etc. Kunden er selv ansvarlig for at de nødvendige skjemaer for overdragelse av domenenavn er korrekt utfylt og sendt til Broadnet.

2.2 Drift av domene
Det er Kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det til enhver tid aktuelle domenenavn. Kunden plikter selv å sette seg inn i gjeldende regelverk og retningslinjer for det aktuelle toppnivådomene. Bestilleren er ansvarlig for at bestillingen ikke strider mot gjeldende regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. For øvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde Broadnet skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

Krav om relasjon til USA i forbindelse med registrering av .us domenenavn er nærmere beskrevet her.

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn.

2.3 Domeneadministrasjon
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Broadnet. Dette samtykket forutsetter at Kunden har betalt for Tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

Etter at et domenenavn er endelig registrert, er det ikke mulig å kansellere eller heve kjøpet.

Broadnet forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestilte domenenavn.

2.4 Domeneinformasjon
Domenesøknad utføres av Broadnet på bakgrunn av informasjon fra Kunden.

Ved bestilling av .no-domenenavn kreves elektronisk signering av egenerklæring fra Kunden før domenenavnet registreres. Broadnet behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. For å verne om personopplysninger sendes disse aldri ut til eksterne parter. Unntaket er om offentlig myndighet etterspør dette med hjemmel i norsk lov.

Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse, registreringsnummer etc. kan Broadnet ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer per epost eller telefon. Eventuelle meldinger fra Broadnet til Kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Broadnet kan godtgjøre at slik epost er sendt.

2.5 Kontaktinformasjon og eier av domene ("whois-informasjon")
Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som han/hun oppgir ved nyregistrering av domene er riktig.

Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som han/hun oppgir ved flytt av domene til Broadnet er riktig. Merk at eiers navn og organisasjonsnummer ikke oppdateres på priv.no og .no domener ved flytting. Oppdatering av eierinformasjon på .priv.no og .no domener må gjøres via et eierskifte.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir ved eierskifte av domene er riktig.

Kunden er selv ansvarlig for at all whois-informasjon er oppdatert og riktig. Kunden må selv sørge for oppdatering av denne informasjonen via ISP-selvbetjeningsportalen for hvert enkelt domene.

Kunden er selv ansvarlig for nødvendig gjennomføring av eierskifte. Dersom organisasjonsnummeret på domenets whois-informasjon er slettet i Brønnøysundregistrene må eierskifte utføres innen fristene til Norid.aktuelle domenenavn aktuelle domenenavn

Kapittel 3 - Webhotell

3.1 Generelt
Ved kjøp av webhotell gir Avtalen Kunden tilgang på de tjenestemaskiner Broadnet benytter til enhver tid. Webhotell fra Broadnet er beregnet for virksomheter, firma og foreningers hjemmesider. Broadnet tilbyr gratis support på tjenester som inngår i Webhotellet via e-post, telefon og informasjon på Broadnet sine websider.

3.2 Webkapasitet
Dersom Kundens websider overstiger avtalt lagringsmengde skal Broadnet informere Kunden om dette. Broadnet vil i disse tilfeller annbefale en oppgradering av tjenesten. Dersom Kunden ikke innen 14 dager foretar endringer, betraktes dette som en bestilling på oppgradering av Tjenesten til neste nivå over benyttet ressursbruk. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

3.3 Webinnhold
Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlig myndighet foreligger. Kunden holder Broadnet skadesløs for ethvert krav fra tredjemann som rettes mot Broadnet vedrørende påstått ulovlig innhold på Kundens webhotell.

Kunden er selv ansvarlig for å ta backup av all informasjon/data som lagres på Broadnet sine Tjenestemaskiner.

3.3 Trafikk
Webhotell hos Broadnet har i utgangspunktet ubegrenset overføringsmengde, dette begrenser seg selvsagt til linjekapasiten. Hensikt med dette er å forhindre utilgjengelighet på webside i en periode med stor trafikk. Trafikken kan kun være relatert til Tjenesten (se 3.2). Dette innebærer at webhotell hos Broadnet ikke kan anvendes til formål som går ut på å distribuere data/dele filer over Internett. Eksempel på dette kan være filmer, lyd eller andre typer filer.

Ved misbruk der slik trafikk tar uforholdsmessig stor båndbredde forbeholder Broadnet seg retten til å stenge Tjenesten på ubestemt tid.

Dersom bruker har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på tjenestemaskiner eller påvirker andre brukere på samme tjenestemaskin, forbeholder Broadnet seg retten til å be bruker om å stoppe bruk av den aktuelle programvare. Dersom Kunden ikke etterkommer denne anmodningen, forbeholder Broadnet seg retten til å si opp Avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder Broadnet seg retten til å stenge Kundens nettsted uten varsel med umiddelbar virkning.

Kapittel 4 - Epost

4.1 Generelt
Det er ikke tillatt å benytte Broadnet sine tjenestemaskiner til masseutsendelse av e-post med uønsket reklamebasert innhold (spam). Ved rapportering om slik misbruk har Broadnet rett til å stenge Tjenesten med umiddelbar virkning.

Det er ikke tillatt med masseutsendelser av epost til personlige e-postadresser uten at mottaker har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slik e-post. Eksempel på personlige e-postadresser er fornavn.etternavn@firma.tld, navn@firma.tld, osv. Ved rapportering om slik misbruk har Broadnet rett til å stenge Tjenesten med umiddelbar virkning.

Det er ikke tillatt med masseutsendelse av nyhetsbrev fra epostkontoer eller webhotell som ligger hos Broadnet. For utsendelse av nyhetsbrev kreves det en dedikert IP-adresse. Ved svartelisting av denne IP-adressen er Kunden selv ansvarlig for å sørge for hvitelisting.

Ved uforholdsmessig mye spam inn til Broadnet sine epostservere har Broadnet rett til å blokkere IP-adresser og hele geografiske områder uten å varsle Kunden. Kunden vil ikke kunne motta e-post fra de sperrede områdene eller de sperrede IP-adressene i perioden blokkeringen er aktiv.

Dersom Kundens e-post belaster over den avtalte lagringsmengde, skal Broadnet informere Kunden om dette, og anbefale Kunden om å oppgradere Tjenesten. Dersom Kunden ikke innen 14 dager foretar endringer, betraktes dette som en bestilling på oppgradering av Tjenesten til neste nivå over benyttet ressursbruk. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

4.2 Begrensninger – sending fra epostkonto
All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 4. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.

For masseutsendelse av epost tilbyr Broadnet en B-SMTP tjeneste som tillater epost forsendelser uten begrensingene som beskrevet over.

4.4 Begrensninger – sending fra webhotel

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 4. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:

** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.

Kapittel 5 -Begrensninger på Tjenester

5.1 Webinnhold
Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde/webhotell. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. Broanet vil ikke involveres i tvister knyttet til opphavsrettslige bestemmelser, og kan med tre dagers varsel avslutte leveranse av webhotell og/eller DNS-tjeneste, dersom det foreligger indisier om brudd på opphavsrettslige bestemmelser.

Dersom bruker har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på tjenestemaskiner eller påvirker andre brukere på samme tjenestemaskin, forbeholder Broadnet seg retten til å be bruker om å stoppe bruk av den aktuelle programvare

Broadnet forbyr nettsteder som:

a) fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig
b) viser eller linker til hardpornografisk materiale
c) forherliger overgrep eller seksuelt misbruk av barn
d) viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr

5.2 Webkapasitet
Dersom Kundens websider og tilknyttede databaser belaster ressursene slik at andre brukere på samme server blir skadelidende, forbeholder Broadnet seg retten til å be Kunden om å flytte websiden og tilknyttede databaser til tjenester tilpasset den bruken Kunden har. Dersom Kunden ikke følger denne anmodningen, forbeholder Broadnet seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder Broadnet seg retten til å stenge Kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

5.3 Øvrig
Broadnet forbeholder seg retten til å stenge eller suspendere tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Broadnet kan uten forvarsel fjerne materiale eller stenge en Tjeneste når mistanke om brudd på punkt 5.1 i Tjenesteavtalen eller etter Broadnet sitt eget skjønn er berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav innen de frister som Broadnet setter.

5.4 Overforbruk av ressurser
Dersom Kundens tjenester belaster over den avtalte lagringsmengde eller ressursbruk, skal Broadnet informere Kunden om dette, og anbefale Kunden om å oppgradere Tjenesten. Dersom Kunden ikke innen 14 dager foretar endringer, betraktes dette som en bestilling på oppgradering av Tjenesten til neste nivå over benyttet ressursbruk. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

Kapittel 6 - Utvidet support

6.1 Generelt
Ved support utover Broadnet sine Tjenester faktureres konsulentkostnad i.h.h.t. ën hver tids gjeldene betingelser.

Kapittel 7 - Betaling / betalingsansvar

7.1 Generelt
Ved bestilling av domenenavn, webhotell og/eller e-post faktureres Tjenesten forskuddsvis.

Ved forsinket betaling vil Kunden uavhengig av e-postfaktura, motta skriftlig betalingspåminnelse fra Broadnet med purregebyr. Broadnet sin anledning til å ilegge purregebyrer reguleres av inkassoloven og forskrift til inkassoloven (inkassoforskriften).

Etter nye 14 dager går det ut et inkassovarsel med et nytt purregebyr iht. inkassoloven. Tilleggssalær blir da to ganger purregebyr pluss løpende renter etter forsinkelsesrenteloven. Dersom varselet ikke blir betalt sendes saken til inkasso hvor det pådrar seg ytterligere salærer og gebyrer.

Innbetaling av inkassokrav skal gjøres til Inkassators kontonummer. Broadnet er ikke ansvarlig for tap av domener som skjer grunnet betalingsforsinkelse. Kunden må selv oppdatere sine kontaktopplysninger slik at varsling om utelatt betaling kommer frem.

Dersom renter og gebyr(er) på betalingsoppfordringer ikke blir betalt, vil de belastes neste faktura.

Broadnet forbeholder seg retten til et administrasjonsgebyr på kr. 95 ved tilbakebetaling av for mye innbetalt på faktura. Tilgodehavende beløp under kr. 300 overføres til neste faktura som fratrekk.

Faktura ved domeneregistrering vil inneholde kostnader for registrering samt drift av domenenavnet første år. Deretter vil det påløpe en fast, årlig avgift.

Alle Tjenester fra Broadnet faktureres 12 måneder av gangen og er ikke refunderbart om Tjenesten sies opp/flyttes innen ett år.

Kunden aksepterer herved at dersom domenenavnet eller Tjenester tilknyttet domenenavnet ikke betales til forfall på faktura, kan retten på domenenavnet bortfalle i sin helhet, og eierskapet overdras til Broadnet. Kunden frasier seg på denne måten all rett til å benytte og flytte domenenavnet inntil betaling har funnet sted i sin helhet, inkludert renter og eventuelle påløpte gebyrer. Dersom helhetlig oppgjør ikke har funnet sted etter to måneder fra forfall på faktura, vil retten til domenenavnet også kunne bortfalle i sin helhet, og Tjenesten vil bli sperret. Dette betyr ikke at betalingsansvaret faller bort. Skal Tjenesten gjenåpnes, vil det tilkomme et administrasjonsgebyr.

Kapittel 8 - Oppsigelse

8.1 Generelt
Ved oppsigelse av Tjenesten(e) blir informasjon rutinemessig slettet etter at Tjenesten er utløpt. Domene vil ikke bli fornyet på Topp registrar nivå.

8.2 Oppsigelse fra Kunden
Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse, for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp Avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Dersom Kunden ikke mottar bekreftelse fra Broadnet om behandling av oppsigelsen, regnes oppsigelsen ikke som mottatt.

Ved kjøp av Tjenester hos Broadnet som løper i en fastsatt periode, aksepterer Kunden Tjenesten som levert når Tjenesten er aktivert og gjort tilgjengelig for Kunden. Fra og med Tjenesten er gjort tilgjengelig er den ikke under noen omstendighet refunderbar i avtalefestet periode. Kunden må betale for Tjenesten ut avtaleperioden.

Oppsigelse av Tjenester skal foretas via kundens selvbetjeningsportal under tjenesteoversikt.

8.3 Oppsigelse fra Broadnet
Ved grovt mislighold eller ved manglende betaling kan Broadnet si opp Tjenesten umiddelbart.

8.4 Stengning eller suspensjon
Ved brudd på bestemmelsene i punkt 3. eller ved manglende betaling, jf. pkt. 7 eller etter oppsigelse eller suspensjon, jf. pkt. 8.3, vil Broadnet kunne nekte Kunden tilgang til Tjenesten(e). Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en Tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen Tjeneste.

Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser kan av Broadnet tolkes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 8.1 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter Tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

Kapittel 9 - Prisendringer

9.1 Generelt
Samtlige priser kan endres. Økninger i pris kan endres med minimum 30 dagers varsel, med virkning fra avtalens fornyelse. Melding om prisendringer sendes til e-postadressen som Kunden har oppgitt i Kundens selvbetjeningsportal. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

Alle priser som er oppgitt på Broadnet sine websider, samt i all e-postkorrespondanse, er eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til Kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

Broadnet forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til endringer i konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

Kapittel 10 - Adressekvalitet

10.1 Generelt
Kunden plikter til enhver tid å informere Broadnet om eventuelle adresseendringer, så vel som forretningsadresse/bopel og e-postadresse. Dersom Kunden endrer adresse og/eller e-mail adresse under avtaleperioden uten å varsle Broadnet, og Kunden av denne årsak ikke mottar meldinger som Broadnet sender Kunden, anses Kunden likevel for å ha mottatt meldingen fra Broadnet.

Kapittel 11 - Force majeure

11.1 Generelt
Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Kapittel 12 - Reklamasjon og angrerett

12.1 Generelt
Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget varsles Broadnet.

Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter.

Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webtjenester, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan Kunden ikke påberope seg angrerett.

Domenetjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og Tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt.

Kapittel 13 - Erstatningsansvar

13.1 Generelt
Broadnet kan bare holdes erstatningsansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Broadnet er kun ansvarlig for skader som er forårsaket ved grov eller bevisst forsømmelse fra Broadnet sin side.

Broadnet er bare ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutses som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Broadnet svarer ikke for indirekte tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning for Kunden eller dennes kunder, tredjemannstap eller annet indirekte eller avledet tap.

Kapittel 14 - Ansvarsbegrensning

14.1 Generelt
Broadnets samlede erstatningsansvar for hver skadegjørende handling er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som tilsvarer et gjennomsnitt av de siste 6 måneders fakturering for den aktuelle tjenesten (uten etableringskostnader).

Broadnet kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til Kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har selv ansvar for å sikre at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.

Broadnet er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser. Broadnet er ikke ansvarlig for innholdet på tjenestemaskinene.

I den grad det er gjort avtale om backup av tjenestemaskin, kan Broadnet ikke holdes ansvarlig for problemer med backup som skyldes defekt hardware eller software problemer.

Broadnet kan ta ned Kundens Tjenester for en kortere periode for vedlikehold, omstrukturering eller liknende. Broadnet skal varsle slike hendelser i god tid, i den grad det er mulig, og Kunden kan ikke kreve økonomisk eller annen godtgjørelse for dette.

Broadnet har ingen kontroll over informasjon som håndteres innen Webhotellet og Broadnet er følgelig ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tap som kan oppstå som følge av forsettlig eller uforutsett bruk fra Kundens side. Broadnet er heller ikke ansvarlig for skade som oppstår som følge av virus eller hacking eller annet uforutsett som kan påvirke Broadnet sine tjenestemaskiner.

14.2 Varsling ved feil på tjenester
Feil på Tjenester levert av Broandet varsles via Broadnet kundesenter (www.broadnet.no).

Kapittel 15 - Endringer i avtalebetingelser

15.1 Generelt
Ved endringer av Tjenesteavtalen informerer Broadnet om endringen til kundene før endringene trer i kraft. Endringene regnes som akseptert dersom innsigelser ikke er fremsatt skriftlig inne rimelig tid.

Oppdaterte avtalebetingelser finnes på www.broadnet.no

Kapittel 16 - Trykkfeil

16.1 Generelt
Broadnet tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Verken Broadnet eller Kunden er bundet av Avtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkfeil.

Kapittel 17 -  Lovvalg og tvisteløsning

17.1 Generelt
Tjenesteavtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og Broadnet skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved den ordinære domstol.

Asker og Bærum tingrett er avtalt verneting